Algemene voorwaarden Dance d'Alí

1. Algemene regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dansschool Dance d’Alí in Groningen.
1.2 Dansschool Dance d’Alí is een eenmanszaak opgericht door Ilona Ali en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01110567. Dansschool Dance d’Alí wordt hierna ook aangeduid als ‘Dance d’Alí’.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van vennootschappen en/of ten behoeve van personen die voor Dance d’Alí werkzaam zijn en/of zijn geweest.
1.4 Dance d’Alí heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool en lesgeef locaties te weigeren en/of het lidmaatschap te beëindigen.
1.5 Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op de verschillende locaties van de dansschool te houden aan de huisregels van Dance d’Alí en/of de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door Dance d’Alí of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

2. Inschrijvingen

2.1 Elk nieuw lid vult een inschrijfformulier in.
2.2 Bij het inschrijven voor een jaarcursus van 30 lesweken geldt na aanmelding 7 dagen bedenktijd. Na 7 dagen heeft Dance d’Alí het recht de vrijgehouden plek te vergeven.
2.3 Bij het inschrijven voor een korte cursus en/of workshop geldt geen bedenktijd en dient het volledige bedrag vóór de eerste les te worden voldaan.
2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
2.4 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.
2.5 Door schriftelijke inschrijving voor een cursus of via het formulier op de website, verplicht de cursist van een  jaarcursus zich vanaf de tweede les het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de cursist om wat voor reden dan ook, niet langer de jaarcursus / korte cursus / workshop kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld.
2.6 U schrijft zich in voor een gehele cursus. De door u verzuimde lessen worden niet gerestitueerd. In overleg met Dance d’Alí kunnen de lessen worden ingehaald. In uitzonderlijke gevallen kunnen verzuimde lessen in een volgend seizoen worden ingehaald, dit in besluit van de eigenaresse Ilona Ali.
2.7 De vakantiedata zullen altijd hetzelfde zijn als de schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie. De data zijn terug te vinden op de pagina agenda van onze website.

3. Cursus

3.1 Dance d’Alí is bevoegd, ook tijdens een cursus wijzigingen in het lestijden, lesdagen of danslocatie aan te voeren.
3.2 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de dansdocent, wordt de les gegeven door een vervanger. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader, door Dance d’Alí te bepalen, dag of tijd.
3.3 Dance d’Alí mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten en langdurig ziekte van de betreffende docent. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt de annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
3.4 Een dansles gemist door ziekte kan worden ingehaald in dezelfde dan wel eerst opvolgende lesmaand, indien er een tweede groep is van hetzelfde niveau. Dit dient altijd in overleg met Dance d’Alí te gebeuren.
3.5 Bij langdurige ziekte (mits gemeld bij de eigenaar) kan in overleg met Dance d’Alí worden gekeken naar een oplossing om de achterstand in te halen. Dit geldt niet voor afwezigheid zonder opgaaf van reden.

4. Contributie

4.1 Heeft u of uw kind het voorgaand seizoen ook lessen gevolgd bij Dance d’Alí? Dan moet het lesgeld op 1 september zijn bijgeschreven op rekeningnummer
NL79 INGB 00 00 48 30 16 t.n.v. I.M. Ali te Groningen. U ontvangt géén factuur.
4.2 Bent u of uw kind nieuw bij Dance d’Alí? Dan moet het lesgeld binnen 7 dagen na de proefles bijgeschreven zijn.
4.3 Bij het inschrijven voor een korte cursus en/of workshop dient het cursusgeld vóór de eerste les te worden voldaan.
4.4 Wanneer na twee betalingsherinneringen het lesgeld niet voldaan is, kan Dance d’Alí de lesplaats vergeven aan een nieuwe leerling.
4.5 Contante betaling is mogelijk. Bij voorkeur gepast in een open envelop met volledige naam en les van de cursist.
4.6 De kosten van het contributiegeld verschillen per cursus en kunnen worden gezien op de website op de pagina dansrooster & workshops.
4.7 Indien het betalingsgedrag van een lid naar oordeel van Dance d’Alí daartoe aanleiding geeft, is Dance d’Alí bevoegd het lid van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar de toegang tot de dansschool te ontzeggen.

5. Beëindigen lidmaatschap

5.1 Het beëindigen van het lidmaatschap dient per mail te geschiedden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar ilona@dance-dali.nl
5.2 Men dient zich uiterlijk vóór 15 augustus van het betreffende seizoen af te melden.
5.3 Het tussentijds overstappen naar een andere cursus of cursuslocatie is alleen toegestaan bij aanvang van het nieuwe seizoen in september.

6. Aanvullende voorwaarden MFC De Wijert/Helpman (hierna te noemen MFC)

6.1 Aanmelden voor en informatie over de lessen gaat via Dance d’Alí.
6.2 Er wordt elk jaar opnieuw een inschrijfformulier van het MFC ingevuld.
6.3 De inschrijving is pas geldig wanneer het cursusbedrag betaald is aan het MFC.
6.4 De betaling dient bij voorkeur per pin te gebeuren in het restaurant bij de conciërges van het MFC. In uitzonderingsgevallen kunt u het MFC machtigen het bedrag éénmalig te laten afschrijven.
6.5 Hiervoor wordt, bovenop het cursusbedrag, éénmalig administratiekosten van €10,- in rekening gebracht door het MFC.
6.6 Voor overige financiële vragen of voorwaarden, dient u contact op te nemen met Brenda Janssen van het MFC.
6.7 Het is niet mogelijk om tussentijds over te stappen van het MFC naar de cursussen van Dance d’Alí op een andere locatie (Timpweg 3) of andersom. Dat is wél mogelijk bij aanvang van het nieuwe dansseizoen in september.
6.8 Cursisten van het MFC doen, op vrijwillige basis, mee aan alle extra activiteiten die Dance d’Alí organiseert, zoals bijvoorbeeld presentaties en demonstraties.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Dance d’Alí is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dance d’Alí stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
7.2 Door het ondertekening van het contract/inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de directie van Dance d’Alí.
7.3 Dance d’Alí sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of vanwege een bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.
7.4 Dance d’Alí is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, presentaties, demonstraties en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
7. 5 Dance d’Alí is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen schade te vergoeden.
7.6 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

8. HUISREGELS

8.1 Geen gebruik van consumpties (anders dan water) in de cursusruimte.
8.2 Buitenschoeisel is niet toegestaan in de dansstudio.
8.3 Het met opzet beschadigen van de eigendommen van Dance d’Alí of de locaties waarin zij werkzaam is zal in rekening worden gebracht.
8.4 Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Dance d’Alí niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort.
9.2 Aanspraak op schadevergoeding of restitutie van lesgeld is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

10. Overig

10.1 Foto’s en video’s gemaakt tijdens dansvoorstellingen en/of speciale evenementen kunnen door Dance d’Alí gebruikt worden voor promotionele doeleinden; zoals folders, posters en flyers van Dance d’Alí of voor de officiële sociale mediakanalen.
10.2 U kunt bij aanvang van het seizoen aangeven wanneer dit niet wenselijk is. Achteraf kunnen wij posters en flyers niet meer veranderen. Bij bezwaar zullen wij de foto van uw kind verwijderen van sociale mediakanalen.  
10.3 Foto’s en video’s die gemaakt zijn in opdracht van Dance d’Alí mag u niet zonder onze toestemming verspreiden of kopiëren. Graag uw verzoek indienen per mail: ilona@dance-dali.nl
10.4 Voor snelle communicatie zal per dansgroep een whatsapp groep worden aangemaakt. Deze kan worden gebruikt voor het melden van ziekte of afwezigheid van de dansdocent of cursist, belangrijke informatie en overige meldingen. Gelieve geen persoonlijke gesprekken te onderhouden in deze whatsapp groep .